سرمایه گذاری

در راستای کمک به روحیه کار آفرینی طرح ها و ایده های قابل اجرا ، ثمیناپارس برای شکل های مختلف سرمایه گذاری جلساتی را با مراجعین محترم برگزار خواهد کرد و در صورت پذیرش طرح و ایده توسط کارشناسان ثمینا پارس سرمایه لازم برای راه اندازی ، اجرا و پشتیبانی و تبلیغات در قالب بسته های مختلف ارایه میگردد.