جشنواره ایده ها ، مشاوره و برنامه ریزی

ثمیناپارس امکانات متنوعی برای برگزاری جلسات جهت ایده پردازی ، کشف ایده و بررسی ایده های علاقه مندان فعالیت در زمینه کسب و کارهای اینترنتی برگزار میکند؛ در این جلسات و کارگاه ها ایده های مطرح شده در جلسات کارشناسی بررسی می شود در صورت برخورداری از قابلیت اجرای تجاری سازی می شود.

در ادامه با برگزاری جلسات مشاوره و برنامه ریزی مدل کسب و کار متناسب با بازار کار داخلی و یا بین المللی طرح ریزی می شود و با ادغام تخصص تیم مشاوران ثمینا پارس همراه با سلیقه و روحیه ایده پردازان و مجریان ، برنامه ریزی های تکمیلی صورت می پذیرد.