تحلیل و اجرای پلتفرم های مورد نیاز

برای راه اندازی کسب کار های اینترنتی نیاز به ایجاد و مدیریت پلتفرم های اجرایی در این بستر می باشد ، ثمیناپارس از مرحله تشخیص ابزارهای مورد نیاز ، طراحی و اجرای ابزار ها ، مدیریت پنل ها ، بهینه سازی های مختلف و … در کنار گروه های اجرایی قرار می گیرد و با بهترین نیروهای اجرایی و رزومه بین المللی شرایط را در جهت پیشرفت هرچه بیشتر مدیریت می کند.