پشتیبانی فنی

برخورداری از ابزار های گوناگون فعالیت در کسب و کار های اینترنتی نیازمند پشتیبانی تخصصی و قابل اعتماد است ؛ زیرا زمانی که کسب و کارهای اینترنتی به ثمر می نشیند فعالیت های اجرایی و عملیاتی نقش پرنگ تری نسبت به زمان راه اندازی لجستیک را به خود می گیرد.در نتیجه وجود تیم پشتیبانی فنی گروه ثمیناپارس برای کمتر شدن هرچه بیشتر دغدغه های بخش اجرایی جایگاه کلیدی و موثری را اجرا می کند که منجر به حفظ امنیت و نظم کاربری و مدیریتی هرچه بیشتر گروه می شود.