پشتیبانی حرفه ای اجرایی

هر کسب و کاری باید چهار مرحله را از ابتدا تا انتها سپری نماید که این چهار مرحله عبارت اند از : تولد ، رشد ، بلوغ و افول !!

ورود ، سپری کردن و خروج از هریک از مراحل ذکر شده نیازمند تحلیل ، بررسی و مدیریت ویژه ای است زیرا به طور مثال شکل ورود به بازار های مختلف در زمان تولد بسیار متفاوت از شکلی از ورود به بازار هاست که در دوران بلوغ باید اتفاق بیوفتد همچنین هر کسب و کاری دوران افولی دارد که باید پیش بینی شود و قبل از ورود به مرحله افول با برقراری امکانات ،خدمات و… یا دوران افول به تعویق بیوفتد و یا با مسیری در کسب و کار جایگزین شود.